____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Финанси

2023 година

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Мездра за 2022 г., публикувано на 21.08.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за средствата от европейския съюз за 2022 г., публикувано на 21.08.2023 г.

Бюджет на община Мездра 2023, публикувано на 13.09.2023 г.

Утвърден Бюджет на Община Мездра по второстепенни разпоредители за 2023 г., публикувано на 25.09.2023 г.

Покана за публично обсъждане на Проект на бюджет за 2023 г., публикувано на 21.08.2023 г.

Проект на Бюджет 2023 г., публикувано на 21.08.2023 г.

Решение 681 на ОбС – Мездра за приемане на годишен отчет на изпълнението на бюджета на Община Мездра за 2022 г., публикувано на 13.09.2023 г.

Отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2022г.,публикувано на 13.09.2023 г.

Одитен доклад на Сметна палата за 2023г., публикувано на 21.09.2023 г.

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от европейския съюз – първо тримесечие

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от европейския съюз – второ тримесечие

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Период 01.01 – 31.01.2023 г., публикуван на 15.02.2023г.

Период 01.01 – 28.02.2023 г., публикуван на 13.03.2023г.

Период 01.01 – 31.03.2023 г., публикуван на 20.04.2023г.

Период 01.01 – 30.04.2023 г., публикуван на 11.05.2023г.

Период 01.01 – 31.05.2023 г., публикуван на 15.06.2023г.

Период 01.01 – 30.06.2023 г., публикуван на 11.07.2023г.

Период 01.01 – 31.07.2023 г., публикуван на 28.08.2023г.

Период 01.01 – 30.08.2023 г., публикуван на 25.09.2023г.

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-28.02.2023 г., публикуван на 13.03.2023 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-31.03.2023 г., публикуван на 20.04.2023 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-30.04.2023 г., публикуван на 11.05.2023 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-31.05.2023 г., публикуван на 15.06.2023 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-30.06.2023 г., публикуван на 11.07.2023 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-31.07.2023 г., публикуван на 28.08.2023 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-30.08.2023 г., публикуван на 25.09.2023 г.


Отчет по чл. 71 за компенсации на транспортни фирми 2022 г., публикуван на 30.03.2023 г.

 

Разпределение на средствата по Постановление на Министерски съвет №216/29.07.22 г. и изм. с ПМС №283/19.09.2022 год. , публикувано на 30.03.2023 г.

2022 година

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Мездра за 2021г.,публикувано на 29.08.2022г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за средствата от европейския съюз за 2021г.,публикувано на 29.08.2022г.

Бюджет на община Мездра 2022,публикувано на 27.04.2021 г.

Утвърден Бюджет на Община Мездра по второстепенни разпоредители за 2022 г., публикувано на 25.05.2021г.

Покана за публично обсъждане на Проект на бюджет за 2022 г.,публикувано на 18.03.2022г.

Проект на Бюджет 2022г., публикувано на 18.03.2022г.

Одитен доклад на Сметна палата за 2021г., публикувано на 11.08.2022г.

Годишен финансов отчет за 2021 г., публикувано на 11.08.2022г.

Решение 531 на ОбС – Мездра за приемане на годишен отчет на изпълнението на бюджета на Община Мездра за 2021 г.


ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от европейския съюз – първо тримесечие

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от европейския съюз – второ тримесечие

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от европейския съюз – трето тримесечие

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от европейския съюз – четвърто тримесечие


ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Период 01.01 – 31.01.2022 г., публикуван на 15.02.2022г.

Период 01.01 – 28.02.2022 г., публикуван на 14.03.2022г.

Период 01.01 – 31.03.2022 г., публикуван на 19.04.2022 г.

Период 01.01 – 30.04.2022 г., публикуван на 16.05.2022 г.

Период 01.01 – 31.05.2022 г., публикуван на 15.06.2022 г.

Период 01.01 – 30.06.2022 г., публикуван на 14.07.2022 г.

Период 01.01 – 30.07.2022 г., публикуван на 19.08.2022 г.

Период 01.01 – 31.08.2022 г., публикуван на 21.09.2022 г.

Период 01.01 – 30.09.2022 г., публикуван на 11.10.2022 г.

Период 01.01 – 31.10.2022 г., публикуван на 15.11.2022 г.

Период 01.01 – 30.11.2022 г., публикуван на 14.12.2022 г.

Период 01.01 – 31.12.2022 г., публикуван на 23.01.2023 г.

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-28.02.2022 г., публикуван на 14.03.2022 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-31.03.2022 г. , публикуван на 19.04.2022 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-30.04.2022 г. , публикуван на 16.05.2022 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-31.05.2022 г. , публикуван на 15.06.2022 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-30.06.2022 г. , публикуван на 14.07.2022 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-30.07.2022 г. , публикуван на 19.08.2022 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-31.08.2022 г. , публикуван на 21.09.2022 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-30.09.2022 г. , публикуван на 11.10.2022 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-31.10.2022 г. , публикуван на 15.11.2022 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-30.11.2022 г. , публикуван на 14.12.2022 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-31.12.2022 г. , публикуван на 23.01.2023 г.


Отчет по чл. 71 за компенсации на транспортни фирми

 

Разпределение на средствата по чл. 2, ал.1 от Постановление № 326 на Министерския съвет от 12 октомври 2021 г.

2021 година

Бюджет на община Мездра 2021,публикувано на 10.03.2021 г.

Капиталова програма на община Мездра за 2021г., публикувано на 24.06.2021г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2021 г., публикувано на 18.03.2021г.

Утвърден Бюджет на Община Мездра по второстепенни разпоредители за 2021 г., публикувано на 26.03.2021г.

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2021

Покана за публично обсъждане на Проект на бюджет за 2021 г.

График за провеждане на присъствено публично обсъждане на Проект на бюджет 2021г.

Формуляр за неприсъствено публично обсъждане на Проект на бюджет 2021г.

Заповед 56/29.01.2021г.

Покана за публично обсъждане на годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Мездра за 2020 г.

Решение 364 на ОбС – Мездра за приемане на годишен отчет на изпълнението на бюджета на Община Мездра за 2020 г.

Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Мездра за 2020 г., публикуван на 07.10.2021г.

Отчети:
ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от европейския съюз – първо тримесечие

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от европейския съюз – второ тримесечие

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от европейския съюз – трето тримесечие

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от европейския съюз – четвърто тримесечие

 
ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Период 01.01 – 31.01.2021 г., публикуван на 18.02.2021г.

Период 01.01 – 28.02.2021 г., публикуван на 12.03.2021г.

Период 01.01 – 31.03.2021 г., публикуван на 13.04.2021г.

Период 01.01 – 31.04.2021 г., публикуван на 13.05.2021г.

Период 01.01-31.05.2021г., публикуван на 09.06.2021 г.

Период 01.01 – 30.06.2021 г., публикуван на 13.07.2021г.

Период 01.01 – 31.07.2021 г., публикуван на 09.08.2021г.

Период 01.01 – 31.08.2021 г., публикуван на 14.09.2021г.

Период 01.01 – 30.09.2021 г., публикуван на 11.10.2021г.

Период 01.01 – 31.10.2021 г., публикуван на 10.11.2021г.

Период 01.01 – 30.11.2021 г., публикуван на 10.12.2021г.

Период 01.01 – 31.12.2021 г., публикуван на 10.01.2022г.

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-31.03.2021 г., публикуван на 13.04.2021 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-30.04.2021 г., публикуван на 13.05.2021 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-31.05.2021 г., публикуван на 09.06.2021 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-30.06.2021 г., публикуван на 13.07.2021 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-31.07.2021 г., публикуван на 09.08.2021 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-31.08.2021 г., публикуван на 14.09.2021 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-31.09.2021 г., публикуван на 11.10.2021 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-31.10.2021 г., публикуван на 10.11.2021 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-30.11.2021 г., публикуван на 10.12.2021 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-31.12.2021 г., публикуван на 10.01.2022 г.

Текущи ремонти – отчет за 2021г. III тримесечие, публикуван на 11.10.2021г.

Годишен финансов отчет за 2020 г., публикуван на 04.11.2021 г.

Одитен доклад на Сметна палата за 2020г., публикувано на 04.11.2021 г.

 

 


Банкови сметки на Община Мездра:

 

IBAN


АРХИВ по години:


https://www.livechatalternative.com/