__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

План за интегрирано развитие на Община Мездра

банер ПИРО

ПИРО като стратегически документ обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за развитие, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие на територията. План за интегрирано развитие на община (ПИРО) на община Мездра за периода 2021 – 2027 г. представлява целеви инструмент за интегрирано развитие на общината, осигуряващ пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия, мобилизация на ресурси и инструментариум за постигането на целите на плана. Основна цел на плана е постигането на комплексно, интегрирано решаване на проблемите на средата, усвояване на нейните сравнителни географски предимства и адекватно и устойчиво използване на наличните териториални ресурси. ПИРО определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките и с други общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 и общия устройствен план на общината.
През април 2019 г. община Мездра стартира разработването на План за интегрирано развитие на община Мездра за периода 2021 – 2027 г. Със ЗАПОВЕД № 270 от 28.04.2020 година на кмета на Община Мездра, на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.23, ал.1 от ЗРР и Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община /ПИРО/ за периода 2021-2027 г., утвърдени със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството е сформирана Работна група със задача да извърши необходимата подготовка и организира изготвянето и одобряването на План за интегрирано развитие на общината /ПИРО/ за периода 2021-2027 г., като осигурява непрекъснат публичен достъп за информация и възможност за излагане на становища на всички етапи от разработването на ПИРО.
Настоящата секция има за цел да предостави възможност за участие в разработването на ПИРО на община Мездра за периода 2021 – 2027 г. на заинтересованите органи и организации, икономическите и социалните партньори, както и физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината, чрез предоставяне на мнения и предложения.
АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ
През месец ноември Община Мездра проведе анкетно проучване във връзка с разработването на План за интегрирано развитие на община Мездра (ПИРО) за периода 2021 – 2027 г. и оценката на изпълнението на Общински план за развитие (ОПР) на община Мездра 2014 – 2020 г.
Допитването имаше за цел включването на максимално широк кръг от заинтересовани страни в процеса на планирането на местната политика за интегрирано устойчиво развитие на Община Мездра за период 2021 – 2027 г., както и събиране на информация за оценката на ОПР за периода 2014 – 2020 г.
Он-лайн анкетата се намира на следния линк:
ПРОЕКТНИ ИДЕИ, МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
От съществена важност при формирането местната политика за интегрирано устойчиво развитие на Община Мездра в периода до 2027 г. е включването на заинтересованите страни и гражданското общество в процеса на идентифициране на проектни идеи, които да бъдат включени в програмата за реализация на плана. Проектни идеи са идентифицирани чрез проведеното анкетно проучване.
В настоящия етап на разработване на План за интегрирано развитие на община Мездра (ПИРО) за периода 2021 – 2027 г., предвид спазване на противоепидемичните мерки и забраната за организиране на мероприятия на закрито, Община Мездра осигурява възможност на всички заинтересовани страни за мнения, предложения и представяне на проектни идеи на следния e-mail: mezdra@mail.bg
Можете да изпратите вашите мнения, предложения и проектни идеи до края на месец февруари на горепосочения мейл в свободен текст или чрез попълване на:

ДИСКУСИИ ВЪВ ФОКУС ГРУПА
През месец март ще се проведат дискусии във фокус групи с представители на бизнеса, структури на неправителствения сектор и гражданското общество и общинската администрация. Информация провеждането ще бъде публикувана на официалната страница на Община Мездра.
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНИЕ
През месец март ще се проведе широко обществено обсъждане на проекта на План за интегрирано развитие на община Мездра (ПИРО) за периода 2021 – 2027 г. Информация за провеждането ще бъде публикувана на официалната страница на Община Мездра.