__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Община Мездра - Сертификати ISO

Публикувал: инж.А.Антонов

ISO сертификати


     През м. юли  2015 г. община Мездра  е ресертифицирана съгласно изискванията на три международни стандарта ISO 9001:2008 Системи за управление на качество, 14001:2004 Системи за управление на околната среда и Спецификацията OHSAS 18001:2007 Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд.


ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

ISO 9001:2015
Системи за управление
на качество

ISO 14001:2015
Системи за управление на околната среда

  BS OHSAS 18001:2007  
 

BS OHSAS 18001:2007
Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд

 

     Сертификацията е за следните дейности: осъществяване на местно самоуправление, административно-правно и информационно обслужване на физически и юридически лица, териториално – селищно устройство, финансово-стопански дейности и управление на собствеността, администриране на дейностите по благоустрояване и комунални дейности, изпълнение на делегираните държавни функции в областта на образование, култура, здравеопазване, социални дейности, опазване на околна среда, развитие на спорт и туризъм, отбранително-мобилизационна готовност и опазване на обществения ред и сигурност.