Entries by d.pavlova

Съобщенине за изработен ПУП

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Община Мездра, област Враца на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за промяна предназначението на земеделска земя за разширение на плувен комплекс „Оазис” в обхват ПИ №015031, №015036 и №015037, местност […]

Съобщение за обявен купувач на дървесина

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE На основание чл.62, ал.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и чл.61 от АПК, Община Мездра, обявява, че със Заповед №454-1/24.06.2013 год. на кмета […]

съобщение за отваряне на ценови оферти

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет „Доставка на съоръжения за детски площадки на територията на Община Мездра”, открита с Решение №197/22.03.2013 год. на Кмета на Община Мездра, Ви уведомяваме, че Комисия, назначена със Заповед №365/20.05.2013 год. на Кмета на Община Мездра е  […]

Обявление по чл.124б ЗУТ

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE <p class="MsoListParagraph" style="margin-left:54.0pt;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1″>    Община Мездра съобщава, че с Решение №338/25.04.2013 год., на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – гр. Мездра разрешава на „АЖМ Груп” ЕООД, да възложи изработването на подробен устройствен план – план за […]

Обявление за одобрен ПУП

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 <span style="font-size:16.0pt; font-family:"Cambria","serif";mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-theme-font: major-latin“>О Б Я В Л Е Н И Е  <span style="mso-tab-count: 1″>      <span style="font-family:"Cambria","serif"; mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-theme-font:major-latin“>Община Мездра, на основание чл.129 generic cialis online от ЗУТ съобщава, че с <span style="font-family:"Cambria","serif";mso-ascii-theme-font:major-latin; mso-hansi-theme-font:major-latin;mso-bidi-font-family:TimokCYR;color:black“>РЕШЕНИЕ № 337 от 25.04.2013 г. <span style="font-family:"Cambria","serif"; mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-theme-font:major-latin“>е одобрен проект за Подробен […]

Проект за ПУП и ПП за кариера находище &amp;quot;Кремона&amp;quot;

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 <span style="font-size:16.0pt; font-family:"Century Gothic"“>О Б Я В Л Е Н И Е <span style="font-size:12.0pt; font-family:"Century Gothic";mso-ansi-language:BG“> О<span style="font-size:11.5pt;font-family:"Century Gothic"; mso-ansi-language:BG“>бщина Мездра, на основание чл.128, ал.2 <span style="font-size:11.5pt;font-family:"Century Gothic";mso-ansi-language: BG“>от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за специализиран Подробен устройствен план (ПУП) по чл.111 ЗУТ за промяна предназначението на земеделски […]

Обявление по чл.124б, ал.2 ЗУТ за ПП за електрозахранване на МВЕЦ &amp;quot;Надежда&amp;quot;

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 <span style="font-size:16.0pt; font-family:"Century Gothic"“>О Б Я В Л Е Н И Е Община Мездра, на основание чл.124б, ал.<span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt; font-family:"Century Gothic"“>2 <span style="font-size:12.0pt; font-family:"Century Gothic";mso-ansi-language:BG“>ЗУТ съобщава, че с Решение №279/31.01.2013 год. на Общински съвет – Мездра е разрешено изработването на ПУП – ПП за „Реконструкция, изместване и […]

Съобщение относно незаконните строежи

Normal 0 21 false false cialis cheapest price false MicrosoftInternetExplorer4 Община Мездра уведомява всички граждани, че със Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, обн. ДВ бр.82 от 2012 год. законодателят дава възможност, незаконни строежи извършени до 26.07.2003 год., които не са били заявени за узаконяване и са били допустими по […]

Обявление на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Normal 0 21 canadian online pharmacy false false false MicrosoftInternetExplorer4 Община Мездра, на основание чл.124б, ал.<span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt; font-family:"Century Gothic"“>2 <span style="font-size:12.0pt; font-family:"Century Gothic";mso-ansi-language:BG“>ЗУТ съобщава, че с Решение №256/27.12.2012 год. на Общински съвет – Мездра е разрешено изработването на ПУП и ПП за ел. захранване на „Кариера за добив на подземни богатства” от находище „Кремона” […]

Допълнение към ПУП–ПРЗ, ПП и КТС за осигуряване на постоянен транспортен достъп до предвидената площадка за МВЕЦ „Ребърково”

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Община Мездра,<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Book Antiqua"; mso-ansi-language:RU“> generic viagra price <span style="font-size:12.0pt;font-family:"Book Antiqua"; mso-ansi-language:BG“>област Враца на основание чл.128, ал.2 и ал.10 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за допълнение към Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, Парцеларен план и комуникационно – viagra generic транспортна схема за […]