обявление по чл.124б, ал.2 от ЗУТ

        Община Мездра, на основание чл.124б, ал.2 ЗУТ съобщава, че с Решение №589/31.07.2014 год. на Общински съвет – Мездра е разрешено изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за външно ел. захранване и водоснабдяване на „Животновъден обект за развъждане и отглеждане на щрауси” в ПИ №067020, местност „Рудината” в землището на с. Горна Кремена в обхват:

–  за външното ел. захранаване: ПИ №№000263, 000178, 015126, 019107 и 000214;

– за водоснабдяването: ПИ №№067024 и 000219 в землището на с. Горна Кремена.

   Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.