____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обявление по чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Община Мездра, на основание чл.124б, ал.2 ЗУТ съобщава, че с Решение №590/31.07.2014 год. на Общински съвет – Мездра е разрешено изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП), като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за „Основен ремонт на горски път „Комарника – Равни горуняк” за движение на противопожарна техника” в землището на с. Люти брод в обхват: ПИ №116001, местност „Станеви ниви”, ПИ №№124001, 125001, 128001, 129001, местност „Странето” и ПИ №018053, местност „Странъето”.

         Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.                    

https://www.livechatalternative.com/