обява

 

              О  Б  Щ  И  Н  А      Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

                                               О  Б  Я  В  Я  В  А  :

           Провеждането на публичен търг с явно наддаване   за   продажба на  общински имоти   – земеделска земя в  землището на  с.Г.Кремена и с. Люти брод.

         Търгът ще се проведе на 19.08.2014г. от 9.30 часа в Община Мездра, стая № 201.   Втора дата – 26 .08.2014 година  в същия час и място.

        Срок за представяне на документите за участие – до деня предхождащ провеждането на търга ,  до 15.00 часа в стая № 104-А на общината.

         Информация за  търга  и документация за участие могат да се получат в Община Мездра , стая № 104-А ,  телефон : 9 –  20-16, вътр.112  .

 

                                      КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА  :

 

                                       ……………………  / Ив. Аспарухов  /