____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обявление по чл.129, ал.2 от ЗУТ

 

Община Мездра, област Враца на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед №587/12.08.2014 год. на Кмета на Община Мездра е одобрен проект за  Подробeн устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ №040084, местност „Полето” в землището на  с. Дърманци, община Мездра.

         Проекта се намира в Община Мездра на ул. “Христо Ботев” N 27  етаж 1, стая 106 и може да се прегледа от заинтересуваните лица, собственици на имоти №040091 – на Невенка Христова Каменова и №040082 на н-ци на Андрей Генов Ачов.

         Заповедта може да се обжалва от заинтересуваните лица в 14  дневен срок от датата на обявяване чрез Община Мездра, по реда и условията на Административо – процесуалния кодекс и чл.215 от ЗУТ пред Врачански Административен съд.

 

https://www.livechatalternative.com/