____________

Електронни услуги

____________

Анкета компосиране

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обява

             О  Б  Щ  И  Н  А    -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

 

                                        О  Б  Я  В  Я  В  А   :

 

 

 

         Провеждането на  публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на три   терена  в  гр. Мездра   ,  съгласно  приложени скици   , за поставяне на преместваеми павилиони  по типов проект за продажба на вестници,списания и др.пакетирани изделия .      Търгът ще  се проведе на  02 .09 . 2014г. от 10.30 часа в  Община Мездра –стая № 201.  Втора дата – 09.09 . 2014г. в същия час и място.

          За допълнителна информация  и закупуване на тръжната документация  -   стая № 104-А на общината , тел. 9-21-16, вътр.112.

 

 

РС                                   КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :………………..

 

 

                                                                                   / Ив. Аспарухов /