____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

 

                       О  Б  Щ  И  Н  А   -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

                                               О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

           Провеждането на публичен търг с явно наддаване   за   продажба на   общински имоти   - земеделска земя  по параграф 4 от ЗСПЗЗ , в  землището на  с. Долна Кремена и стопански сгради в имот № 115005 в землището на с. Ослен Криводол.         Търгът ще се проведе на 21.10.2014г. от 10.15 часа в Община Мездра, стая № 201.   Втора дата – 28 .10.2014 година  в същия час и място.

        Срок за представяне на документите за участие – до деня предхождащ провеждането на търга ,  до 15.00 часа в стая № 104-А на общината.

         Информация за  търга  и документация за участие могат да се получат в Община Мездра , стая № 104-А ,  телефон : 9 -  20-16, вътр.112  .

 

 

 

РС                        ЗА            КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :   

                                                                                                                                                         ……………………/ инж.Н.Кътовска –зам.-кмет  по

                                                             Заповед № 630/01.09.2014г. /

 

 

 

              О  Б  Щ  И  Н  А   -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

                                               О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

 

           Провеждането на публичен търг с явно наддаване   за   продажба на два  общински имоти   - земеделска земя  в  землището на  с. Горна Кремена .    

         Търгът ще се проведе на  21. 10 .2014г. от 10.00 часа в Община Мездра, стая № 201.   Втора дата – 28 .10.2014 година  в същия час и място.

        Срок за представяне на документите за участие – до деня предхождащ провеждането на търга ,  до 15.00 часа в стая № 104-А на общината.

         Информация за  търга  и документация за участие могат да се получат в Община Мездра , стая № 104-А ,  телефон : 9 -  20-16, вътр.112  .

 

                                   ЗА       КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :   

                                                                                                                                                                      ……………………/ инж.Н.Кътовска –зам.-кмет  по

                                                             Заповед № 630/01.09.2014г. /

РС   

 

 

https://www.livechatalternative.com/