____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обява

О  Б  Щ  И  Н  А   -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

 

                                               О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

 

           Провеждането на публичен търг с явно наддаване   за   продажба на   общински имоти  : № 005043 в с. Дърманци и № 001197 в землището на с. Оселна.     Търгът ще се проведе на 25.11.2014г. от 10.00 часа в Община Мездра, стая № 201.   Втора дата – 02 .12.2014 година  в същия час и място.

        Срок за представяне на документите за участие – до деня предхождащ провеждането на търга ,  до 15.00 часа в стая № 104-А на общината.

         Информация за  търга  и документация за участие могат да се получат в Община Мездра , стая № 104-А ,  телефон : 9 -  20-16, вътр.112  .

 

 

РС                                         КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :   

                                                                                                                                                                                 ……………………/ Ив. Аспарухов /

 

https://www.livechatalternative.com/