обявление по чл.129, ал.2 от ЗУТ

Община Мездра, област Враца на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед №838/28.11.2014 год. на Кмета на Община Мездра е одобрен проект за  Подробeн устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ №001028, местност „Острога” в землището на  с. Дърманци, община Мездра.

         Проекта се намира в Община Мездра на ул. “Христо Ботев” N 27  етаж 1, стая 106 и може да се прегледа от заинтересуваните лица, собственици на имоти №001037 – „Кастра Мартис” ООД и №001027 – н-ци на Гена Йончова Петрова.

         Заповедта може да се обжалва от заинтересуваните лица в 14  дневен срок от датата на обявяване чрез Община Мездра, по реда и условията на Административо – процесуалния кодекс и чл.215 от ЗУТ пред Врачански Административен съд.