____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обявление по чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Община Мездра, на основание чл.124б, ал.2 ЗУТ съобщава, че с Решение №637/27.11.2014 год. на Общински съвет – Мездра е разрешено изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за външно ел. захранване на „Жилищна сграда” в ПИ №003307, местност „Полето” в землището на с. Дърманци в обхват: ПИ №№000010, 000083, 000004, 000240, 003307 в землището на с. Дърманци.

         Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.          

https://www.livechatalternative.com/