____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обявление по чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Община Мездра, на основание чл.124б, ал.2 ЗУТ съобщава, че с Решение №636/27.11.2014 год. на Общински съвет – Мездра е разрешено изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ №136.65 и ПИ №136.66 по плана на новообразуваните имоти на местността „Илинец” в землището на с. Люти брод за промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на къща за гости.

         Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.                    

https://www.livechatalternative.com/