____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обява

             О  Б  Щ  И  Н  А    -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

 

                                        О  Б  Я  В  Я  В  А   :

 

 

 

         Провеждането на  публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на   два терена  в  гр. Мездра   ,  съгласно  приложена схема  , за поставяне на преместваеми павилиони за вестници и списания.      Търгът ще  се проведе на  13 .01 . 2015г. от 10.00 часа в  Община Мездра –стая № 201.  Втора дата – 20.01 . 2015г. в същия час и място.

          За допълнителна информация  и закупуване на тръжната документация  -   стая № 104-А на общината , тел. 9-21-16, вътр.112.

 

 

 

                       За  КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :…………….……….

                                 По Заповед № 834/27.11.2014г.

 

                                                                               / инж.Н.Кътовска/

 

https://www.livechatalternative.com/