____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обява

                       О  Б  Щ  И  Н  А   -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

                                               О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

 

 

           Провеждането на публичен търг с явно наддаване   за   продажба на   незастроен общински  имот  пл.№ 86 в кв.30 по плана на село Дърманци  с площ от 410 кв.м  .     Търгът ще се проведе на   24.02.2015г. от10.00 часа в Община Мездра, стая № 201. Втора дата – 04.03 .2015 година.       Срок за представяне на документите за участие – до деня предхождащ провеждането на търга ,  до 15.00 часа в стая № 104-А на общината.

         Информация за  търга  и документация за участие могат да се получат в Община Мездра , стая № 104-А ,  телефон : 9 -  20-16, вътр.112  .

 

 

                                               ЗА       КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :   

                                                                                                                                                                                ……………………/ инж.Н.Кътовска –  по

                                                                     Заповед № 834/27.11.2014г. /

https://www.livechatalternative.com/