____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Профил на купувача \ Публични покани \ Процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:„Избор на изпълнител за предоставяне на услуги на община Мездра по обособени позиции: Обособена позиция 1: Изпълнение на услуги по информираност и публичност; Обособена позиция 2: Организиране на информационни форуми за повишаване ангажираността и осведомеността на заинтересованите страни и организиране на информационни събития подпомагащи инициативите за социалното включване и взаимно разбиране на децата”


На вниманието на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:„Избор на изпълнител за предоставяне на услуги на община Мездра по обособени позиции: Обособена позиция 1: Изпълнение на услуги по информираност и публичност; Обособена позиция 2: Организиране на информационни форуми за повишаване ангажираността и осведомеността на заинтересованите страни и организиране на информационни събития подпомагащи инициативите за социалното включване и взаимно разбиране на децата”

Уведомяваме участниците, че в предмета на поръчката са налични дейности включени в списъка по чл.30 ЗИХУ.

Предвид горното, Община Мездра оттегля публикуваната покана със срок на валидност 12.03.2015 год. за прецизиране на документацията.

Новата покана ще бъде качена на сайта след корекцията и.


Публична покана

Указания

Техническа спецификация по обособена Позиция № 1

Техническа спецификация по обособена Позиция № 2

Образци на документи