____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Община Мездра, Обявление - МВЕЦ

Община Мездра, област Враца на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за  Парцеларен план, Подробeн устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за МВЕЦ „Царевец” в обхват следния обхват:

  1. В землището на с. Ослен Криводол: ПИ №056003, местност „През Искъра” ПИ №056002, местност „През Искъра”, ПИ №056007, местност „През Искъра”, ПИ №000030, „Кошущо поле” ПИ №056006, „Кошущо поле”, ПИ №056008, „Кошущо поле”, ПИ №056010, „Кошущо поле”, ПИ №056012, местност „Кошущо поле”, ПИ №006001, местност „Полето”, ПИ №006002,

    местност „Полето”,  ПИ №006004, местност „Полето”, ПИ №006006, местност „Полето”,  ПИ №063004, местност „Полето”, ПИ №063005, местност

    „Полето”, ПИ №000004, местност „Искъра”, ПИ №000005,  местност „Искъра”, ПИ №000023, местност „Искъра”, ПИ №000032, местност „Искъра”, ПИ №000007, местност „Езерото”, ПИ №062001, местност „Креща”.

  2. В землището на с. Царевец: ПИ №113001, местност «Говедарника», ПИ №113002, местност «Говедарника», ПИ №113003, местност «Говедарника», ПИ №113004, местност «Говедарника», ПИ №113005, местност «Говедарника», ПИ №114004, местност «Говедарника», ПИ №115009, местност «Говедарника», ПИ №115010, местност «Говедарника».

Проектите са на разположение в сградата на Община Мездра стая 106. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 30 -дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация – гр. Мездра.

https://www.livechatalternative.com/