____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Профил на купувача \ Публични покани \ Процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:„Избор на изпълнител за предоставяне на услуги на община Мездра по обособени позиции: Обособена позиция 1: Изпълнение на услуги по информираност и публичност – запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения в които участват само такива лица; Обособена позиция 2: Изпълнение на услуги по информираност и публичност; Обособена позиция 3: Организиране на информационни форуми за повишаване ангажираността и осведомеността на заинтересованите страни и организиране на информационни събития подпомагащи инициативите за социалното включване и взаимно разбиране на децата. ”


ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9039513 и приложения към нея

Връзка към АОП

Изх. № 114-5/06.03.2015 г.


Публична покана

Указания

Техническа спецификация по обособена Позиция № 1

Техническа спецификация по обособена Позиция № 2

Техническа спецификация по обособена Позиция № 3

Образци на документи

Отговори на въпроси


Протокол от работата на комисията