____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обявление за изработен ПУП – ПРЗ за ПИ №136065 и ПИ №136066, мест. “Илинец” в земл. на с. Люти брод

Община Мездра, област Враца на основание чл.128, ал.2 и ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изработен проект за  Подробeн устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ №136065 и ПИ №136066, местност „Илинец” в землището на  с. Люти брод, община Мездра.

Проектите са на разположение в сградата на Община Мездра стая 106. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 -дневен срок от съобщението заинтересуваните лица, собственици на имоти №077023 /на н-ци на Нецо Стоянов Минов/ и №077057 /на н-ци на Пена Дамянова Стаменова/, местност Илинец” в землището на  с. Люти брод, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация – гр. Мездра.

https://www.livechatalternative.com/