____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обяви

О  Б  Щ  И  Н  А   -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

                                               О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

           Провеждането на публичен търг с явно наддаване   за   продажба на   десет  броя общински  имоти -  земи  в землището на  с. Горна Кремена.     Търгът ще се проведе на   21.04.2015г. от 10.00 часа в Община Мездра, стая № 201. Втора дата – 28.04 .2015 година.       Срок за представяне на документите за участие – до деня предхождащ провеждането на търга ,  до 15.00 часа в стая № 104-А на общината.

         Информация за  търга  и документация за участие могат да се получат в Община Мездра , стая № 104-А ,  телефон : 9 -  20-16, вътр.112  .

 

                                                                   КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :   

                                                                                                                                                                                     ……………………/ инж. Н.Кътовска /

 

 

                       О  Б  Щ  И  Н  А   -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

                                               О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

           Провеждането на публичен търг с явно наддаване   за   продажба на   два  броя общински  имоти -  незастроени терени в кв.1 по плана на с. Брусен .     Търгът ще се проведе на   21.04.2015г. от 10.30 часа в Община Мездра, стая № 201. Втора дата – 28.04 .2015 година.       Срок за представяне на документите за участие – до деня предхождащ провеждането на търга ,  до 15.00 часа в стая № 104-А на общината.

         Информация за  търга  и документация за участие могат да се получат в Община Мездра , стая № 104-А ,  телефон : 9 -  20-16, вътр.112  .

 

                                                                   КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :   

                                                                                                                                                                                     ……………………/ инж. Н.Кътовска /

 

                       О  Б  Щ  И  Н  А   -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

                                               О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

           Провеждането на публичен търг с явно наддаване   за   продажба на   два  броя общински  имоти – земи по параграф 4 от ЗСПЗЗ в  зевлището на  с. Д.Кремена и с. Върбешница .     Търгът ще се проведе на   21.04.2015г. от 10.45 часа в Община Мездра, стая № 201. Втора дата – 28. 04. 2015 година.       Срок за представяне на документите за участие – до деня предхождащ провеждането на търга ,  до 15.00 часа в стая № 104-А на общината.

         Информация за  търга  и документация за участие могат да се получат в Община Мездра , стая № 104-А ,  телефон : 9 -  20-16, вътр.112  .

 

                                                                   КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :   

                                                                                                                                                                                    ……………………/ инж. Н.Кътовска /

 

РС

https://www.livechatalternative.com/