____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обявление за изработен ПУП – ПРЗ

Община Мездра, област Враца на основание чл.128, ал.2 и ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за  Подробeн устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на ПИ №003307, местност „Полето” в землището на  с. Дърманци, община Мездра за промяна предназначението на земеделска земя.

Проектът е на разположение в сградата на Община Мездра, стая 106. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 -дневен срок от съобщението заинтересуваните лица, собственици на имоти 000240 (полски път), 000246 (полски път), 000004 (канал) на Община Мездра и №026023 – на насл. на Иван Георгиев Тодоров, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация – гр. Мездра.

https://www.livechatalternative.com/