____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обявление за изработен ПУП – ПП

Община Мездра, област Враца на основание чл.128, ал.2 във връзка с чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на кабелна линия НН за външно ел. захранване на новообразуван ПИ №003315 (образуван от ПИ №003307), местност „Полето” в землището на с. Дърманци в обхват: ПИ №№000010, 000083, 000004 и завършва в новообразуван ПИ №003315 (образуван от ПИ №003307) в землището на с. Дърманци, Община Мездра.

Проектът е на разположение в сградата на Община Мездра, стая 106. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до общинската администрация.

https://www.livechatalternative.com/