____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обявление за разрешаване изработването на ПУП-ПП

Община Мездра съобщава, че със Заповед №РД-18-РР 13/24.04.2015 год. на Областния управител на Област Враца е разрешено изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за изграждане на МВЕЦ „Поповица” в част от землищата на с. Старо село и с. Царевец, община Мездра. Заповедта е публикувана на интернет страницата на Областна администрация Враца, съгласно изискванията на чл.124б, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

         Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на оспорване.