____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обявление за разрешаване изработването на ПУП-ПП

Община Мездра съобщава, че със Заповед №РД-18-РР 13/24.04.2015 год. на Областния управител на Област Враца е разрешено изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за изграждане на МВЕЦ „Поповица” в част от землищата на с. Старо село и с. Царевец, община Мездра. Заповедта е публикувана на интернет страницата на Областна администрация Враца, съгласно изискванията на чл.124б, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

         Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на оспорване. 

https://www.livechatalternative.com/