обява

              О  Б  Щ  И  Н  А      Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

                                               О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

 

           Провеждането на публичен търг с явно наддаване   за учредяване безсрочно право на строеж върху общински имот № 067020 в землището на с. Горна Кремена , местност „ Рудината „ за изграждане на обект за развъждане и отглеждане на щрауси

         Търгът ще се проведе на 19 .05 .2015 г. от 10.00 часа в Община Мездра, стая № 201.   Втора дата – 26 .05.2015 година  в същия час и място.

        Срок за представяне на документите за участие – до деня предхождащ провеждането на търга ,  до 15.00 часа в стая № 104-А на общината.

         Информация за  търга  и документация за участие могат да се получат в Община Мездра , стая № 104-А ,  телефон : 9 –  20-16, вътр.112  .

 

 

                                      КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА  :

 

                                       ……………………  / инж.Н. Кътовска   /