____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обявление по чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Община Мездра, на основание чл.124б, ал.2 ЗУТ съобщава, че с Решение №729/30.04.2015 год. на Общински съвет – Мездра е разрешено изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ), като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за „Изграждане на овцеферма за 1300 броя овце” в ПИ №000371, местност „Пеща” в землището на с. Руска бяла.

         Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване. 

https://www.livechatalternative.com/