обявление по чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Община Мездра, на основание чл.124б, ал.2 ЗУТ съобщава, че с Решение №730/30.04.2015 год. на Общински съвет – Мездра е разрешено изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за включване на ПИ №000518, местност „Селището” в землището на с. Ребърково в границите на урбанизираната територия на с. Ребърково.

         Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.