____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обявление по чл.129, ал.2 от ЗУТ

Община Мездра, област Враца на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед №406/27.05.2015 год. на Кмета на Община Мездра е одобрен проект за  Подробeн устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ №136.65 и ПИ №136.66 по плана на новообразуваните имоти на местността „Илинец” в землището на  с. Люти брод, община Мездра.

         Проекта се намира в Община Мездра на ул. “Христо Ботев” N 27  етаж 1, стая 106 и може да се прегледа от заинтересуваните лица, собственици на имоти №077023 /на н-ци на Нецо Стоянов Минов/ и №077057 /на н-ци на Пена Дамянова Стаменова/, местност „Илинец” в землището на  с. Люти брод.

         Заповедта може да се обжалва от заинтересуваните лица в 14  дневен срок от датата на обявяване чрез Община Мездра, по реда и условията на Административо – процесуалния кодекс и чл.215 от ЗУТ пред Врачански Административен съд.

https://www.livechatalternative.com/