обява

                       О  Б  Щ  И  Н  А      Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

                                               О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

           Провеждането на публичен търг с явно наддаване   за   продажба на   шест   броя общински  имоти –  земи  в землището на  с. Горна Кремена и 2 имота в землището на с. Върбешница.     Търгът ще се проведе на   23.06.2015г. от 10.00 часа в Община Мездра, стая № 201. Втора дата – 30.06 .2015 година.       Срок за представяне на документите за участие – до деня предхождащ провеждането на търга ,  до 15.00 часа в стая № 104-А на общината.

         Информация за  търга  и документация за участие могат да се получат в Община Мездра , стая № 104-А ,  телефон : 9 –  20-16, вътр.112  .

 

                                                                   КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :   

                                                                                                                                                                                            ……………………/ инж. Н.Кътовска /

 

РС