____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обява по чл.128, ал.2 и ал.3 от ЗУТ

Община Мездра, област Враца на основание чл.128, ал.2 и ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за  Подробeн устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за разширение на МВЕЦ Царевец в обхват: ПИ 000477 в местност „Негрещица” в землището на с. Царевец, ПИ №000013 в местност „Полето”, ПИ №000019 и ПИ №000022 в землището на с. Ослен Криводол.

Проектът е на разположение в сградата на Община Мездра, стая 106. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 -дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация – гр. Мездра.

https://www.livechatalternative.com/