____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обявление на основание чл.128, ал.2 и ал.3 от ЗУТ

Община Мездра, област Враца на основание чл.128, ал.2 и ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за  Подробeн устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ №008028, местност „Рупите” в землището на  с. Царевец, община Мездра за промяна предназначението на земеделска земя.

Проектът е на разположение в сградата на Община Мездра, стая 106. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 -дневен срок от съобщението заинтересуваните лица, собственици на съседните имоти 000054, 136008, 000055, 008079, 008027, 008026 и №008025, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация – гр. Мездра.

https://www.livechatalternative.com/