____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обявление по чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Община Мездра, на основание чл.124б, ал.2 ЗУТ съобщава, че с Решение №802/30.07.2015 год. на Общински съвет – Мездра е разрешено изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за външно Ел. и ВиК захранване на животновъдна ферма с обслужващи сгради за отглеждане на 300 броя овце в ПИ №015030, местност „Орничака” в землището на с. Моравица в обхват:

- за външното ел. захранване: урбанизирана територия, ПИ №000009, ПИ №015001 и №015025;

- за ВиК захранване: урбанизирана територия, ПИ №020008, ПИ №000009, ПИ №015001 и №015025;

         Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.          

https://www.livechatalternative.com/