____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обява

                       О  Б  Щ  И  Н  А   -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

                                               О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

 

 

           Провеждането на публичен търг с явно наддаване   за   продажба на   незастроен общински  имот  в  с. Моравица     , представляващ  УПИ ХII в кв. 48  по плана на селото с площ от 1000 кв.м  .   Търгът ще се проведе на   25.08.2015г. от10.00 часа в Община Мездра, стая № 201. Втора дата – 01. 09 . 2015 година.       Срок за представяне на документите за участие – до деня предхождащ провеждането на търга ,  до 15.00 часа в стая № 104-А на общината.

         Информация за  търга  и документация за участие могат да се получат в Община Мездра , стая № 104-А ,  телефон : 9 -  20-16, вътр.112  .

 

 

                                                                       КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :   

                                                                                                                                                                                    ……………………/ инж. Н. Кътовска  /

https://www.livechatalternative.com/