____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обявление за изработен ПУП – ПРЗ

Община Мездра, област Враца на основание чл.128, ал.2 и ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за  Подробeн устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на ПИ №015030, местност „Орничака” в землището на  с. Моравица, община Мездра за промяна предназначението на земеделска земя.

Проектът е на разположение в сградата на Община Мездра, стая 106. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 -дневен срок от съобщението заинтересуваните лица, собственици на имоти 015033 (насл. на Коцо Георгиев Хаджийски), 015037 (насл. на Христина Коцова Данкова) и 015025 (полски път) на Община Мездра, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация – гр. Мездра.

https://www.livechatalternative.com/