____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

съобщение на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ за одобрен ПУП – ПРЗ

Община Мездра, област Враца на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.61, ал.1 и ал.3 от Административнопроцесуаления кодекс /АПК/ съобщава, че със Заповед №860/27.11.2015 год. на Кмета на Община Мездра е одобрен проект за  Подробeн устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя на ПИ №015030, местност „Орничака” в землището на  с. Моравица, община Мездра.

        Проектът се намира в Община Мездра на ул. “Христо Ботев” N 27  етаж 1, стая 106 и може да се прегледа от заинтересуваните лица – собствениците на имотите – предмет на плана, както и собствениците на съседните имоти.

         Заповедта може да се обжалва от заинтересуваните лица в 14  дневен срок от датата на съобщаване и чрез Община Мездра, по реда и условията на АПК и чл.215 от ЗУТ пред Административен съд – гр. Враца.

https://www.livechatalternative.com/