____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

О Б Я В Л Е Н И Е

               Община Мездра, област Враца на основание чл.130 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед №567 от 02.09.2009 год. е одобрен проект за Подробeн устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ №024005, местност „Зад могилата” в землището на с. Брусен.

            Проектите са на разположение в сградата на Община Мездра стая 106. Заинтересуваните лица, могат да прегледат плана. Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от датата на получаване /публикуване/ на обявлението чрез Община Мездра, по реда и условията на Административно – процесуалния кодекс и чл. 215 от ЗУТ пред Врачански Административен

съд.

https://www.livechatalternative.com/