____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Мотиви и предложение за допълнение и изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Мездра

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. МЕЗДРА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От инж. Генади Събков
Кмет на община Мездра

            ОТНОСНО:  Допълнение  и изменение на Наредба  за определяне размера на местните данъци на територията на община Мездра

Уважаеми дами и господа общински съветници,

            Във връзка с настъпили  изменения в  Закона за местните данъци и такси  чрез  промени в нормативни актове : ЗИД на  Закон за данък върху добавената стойност и  ЗИД на  Закон за опазване на земеделски земи,
на основание чл.21 , ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация предлагам Общински съвет Мездра да вземе следното:

                                                           Р Е Ш Е Н И Е :
1.Общински съвет Мездра приема следните  изменения и допълнения  в Наредба  за определяне размера на местните данъци на територията на община Мездра:
Чл.5  се изменя и  допълва :
Било Чл.5 Данъчните декларации по  тази наредба се подават от данъчно задължените лица или от техни законни представители по образец, одобрен от министъра на финансите, който се обнародва в „Държавен вестник”.
            Става Чл.5 (1) Данъчните декларации по  тази наредба се подават от данъчно задължените лица или от техни законни представители по образец, одобрен от министъра на финансите, който се обнародва в „Държавен вестник”.
(2) Данъчните декларации по ал.1 могат да се подават и по електронен път по реда на Данъчно–осигурителния процесуален кодекс

 

            Чл.7 (1) се допълва :
Било
Чл.7 (1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл.8, т. 1 от Закона за устройство на територията
       Става Чл.7(1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл.8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.

Чл. 11 (1) се изменя така:
Било
Чл.11. (1) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим.
На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.
            Става   Чл.11. (1) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.                      (2) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

            Чл.40 се изменя  изцяло:   
Било
Чл.40 Собствениците на превозни средства декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им по реда на чл.54 от Закона за местните данъци и такси.
           Става  Чл.40 Придобитите превозни средства се декларират по реда на чл.54  от Закона за местните данъци и такси.
Чл. 46(1) се изменя така:
Било
Чл.46(1) Данъкът се заплаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март и до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.
             Става Чл. 46. (1) Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

            2.Настоящите изменения и допълнения влизат в сила от 01 януари 2016 г.

 

 

ВНОСИТЕЛ:

инж. Генади Събков

https://www.livechatalternative.com/