____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Допълнение и изменение на НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ТВОРЧЕСКИ ЗАЛОЖБИ В ОБЩИНА МЕЗДРА

До Председателя
на Общински съвет
гр. Мездра

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от
инж. Генади Събков
Кмет на Община Мездра

Относно: Допълнение и изменение на НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ТВОРЧЕСКИ ЗАЛОЖБИ В ОБЩИНА МЕЗДРА

 

 

            Уважаеми дами и господа общински съветници,

         Във връзка с настъпили изменения в Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС №298
от 17.12.2003 обн., ДВ бр. 111/22.12.2003 г., в сила от 01.01.2004 г.; изм. бр. 51 от 21.06.2005 г. в сила от 21.06.2005 г., бр. 14 от 14.02.2006 г., в сила от 14.02.2006 г. , изм. и доп. бр. 37 от 05.05.2006 г. в сила от 05.05.2006 г.

Предлагам на ОбС град Мездра да обсъди и приеме  изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби на територията на община Мездра,
както следва:

В чл.3
Било: Чл.3.(1) Финансовото стимулиране е обособено в стипендии.
1.Годишни
2.Месечни
3.Еднократно парично стимулиране.
Става: Чл.3.(1) Финансовото стимулиране е обособено в годишни стипендии.

В чл.4
Било: Чл.4. (1) В съответствие с разпоредбите на настоящата Наредба Кмета на общината определя Комисия .
Става: Чл.4. (1) В съответствие с разпоредбите на настоящата Наредба Кмета на общината определя Комисия по стипендиите.

В чл.5
Било: Чл.5. (1) Комисията по чл.4 е в състав не по-малко от 5 и не повече от 7 души.
(2) Комисията има право да привлича за становище различни специалисти, директори на училища и ДГ, експерти.
(3) Комисията може да заседава при наличието на обикновен кворум.
(4) Председателят и членовете на Комисията не получават възнаграждение за дейността си.
(5) Комисията ежегодно изготвя формуляри за кандидатстване и оценяване за стипендии по чл.3.

Става: Чл.5. (1) Комисията по чл.4 е в състав не по-малко от 5 и не повече от 9 души.
(2) Комисията има право да привлича за становище различни специалисти, директори на училища и ДГ, експерти.
(3) Комисията може да заседава при наличието на обикновен кворум.
(4) Председателят и членовете на Комисията не получават възнаграждение за дейността си.
(5) Комисията ежегодно изготвя формуляри за кандидатстване и оценяване за стипендии по чл.3.
(6) Комисията представя протоколите от работата си на Кмета, заедно с мотивирано предложение по всяко от постъпилите искания.
(7) Комисията води и съхранява дневник за записване на деца с изявени дарби, на които е предоставена специална закрила.
(8) До 10 –то число на тримесечието, данните вписани в дневника се предоставят на Дирекция „Социално подпомагане” за включване в информационната система.

 

В чл.6
Било: Чл.6.Стипендии и еднократно финансово стимулиране по тази Наредба може да се предоставя по искане на:
1.Детето или ученика;
2.Родител/настойник/,попечител, или полагаща грижи за детето институция;
3.Директори на учебни заведения, след решение на Педагогическия съвет;
4. Училищни настоятелства;
5. Спортни клубове;
6. Общински съвет.
Става: Чл.6.Стипендии и еднократно финансово стимулиране по тази Наредба може да се предоставя по искане на:
1.Детето или ученика;
2.Родител/настойник/,попечител, или полагаща грижи за детето институция;

В чл.7
Било: Чл.7. (1) Ученик има право да получава стипендия по реда на наредбата.
(2) Всеки кандидат има право да бъде одобрен за една стипендия или еднократно финансово стимулиране в рамките на една календарна година.
(3) Протоколът от решението на комисията за спечелилия кандидат се оповестява по подходящ начин на публично място в 7-дневен срок от вземане на решението.
Става: Чл.7. (1) Ученик има право да получава само една стипендия по реда на наредбата.
(2) Всеки кандидат има право да бъде одобрен за една стипендия или еднократно финансово стимулиране в рамките на една календарна година.
(3) Протоколът от решението на комисията за спечелилия кандидат се оповестява по подходящ начин на публично място в 7-дневен срок от вземане на решението.
(4) Когато ученикът отговаря и на условията за получаване на друг вид стипендия, той попълва декларация, че ще получава само една стипендия по избор.

В чл.8
Било: Чл .8. Определяне на годишни стипендии.
(1) Характеристика на стипендията.
1.Годишна стипендия се отпуска за период от една календарна година.
2. Всяка година се отпуска по една годишна стипендия във всяка от областите по чл.2.
3.Годишна стипендия се присъжда на дете или ученик, изявени на национално или международно ниво, класирани до трето място за последните две години, считано от датата на подаване на кандидатурата.
4. Детето/ученикът трябва да е с постоянен или настоящ адрес в община Мездра, да е обхванато в системата на предучилищните и общообразователни учебни заведения .
(2) Процедура на изплащане на стипендията.
1. Годишната стипендия е в размер една втора от минимална работна заплата, определена за страната към датата на одобряване на спечелилия кандидат.
2. Стипендията се изплаща от съответните училища.

Става: Чл .8. Определяне на годишни стипендии.
(1) Характеристика на стипендията.
1.Годишна стипендия се отпуска за период от една календарна година.
2. Всяка година се отпуска по една годишна стипендия във всяка от областите по чл.2.
3.Годишна стипендия се присъжда на дете или ученик, изявени на национално или международно ниво, класирани до трето място за последните две години, считано от датата на подаване на кандидатурата.
4. Детето/ученикът трябва да е с постоянен или настоящ адрес в община Мездра, да е обхванато в системата на предучилищните и общообразователни учебни заведения .
(2) Процедура на изплащане на стипендията.
1. Годишната стипендия е в размер една втора от минимална работна заплата, определена за страната към датата на одобряване на спечелилия кандидат.
2. Стипендията се изплаща от съответните училища.
3. Учениците губят правото си на стипендия, когато: преостановят обучението си; прекъснат или повтарят учебната година с изключение на повтарящите поради болест; имат наложено наказание съгласно чл. 139, ал. 1 т. 2,3 или 4 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.

В чл.9
Било: Чл. 9. Определяне на месечни стипендии.
(1) Характеристика на стипендията.
1.Месечна стипендия се отпуска за период не по-дълъг от шест месеца.
2.Месечна стипендия се присъжда на дете или ученик, с над две изяви на регионално или национално ниво, класирани до трето място за последните две години, считано от датата на подаване на кандидатурата.
3. Детето/ученикът трябва да е с постоянен или настоящ адрес в община Мездра, да е обхванато в системата на предучилищните и общообразователни учебни заведения.
(2) Процедура на изплащане на стипендията.
1. Месечната стипендия е в размер на 1/6 от минималната работна заплата, определена за страната към датата на одобряване на спечелилия кандидат, умножена по броя на месеците.
2. Стипендията се изплаща месечно от съответното училище.
Става: чл. 9 отпада.

В чл.10
Чл.10. Еднократно парично стимулиране.
(1) Характеристика.
1. Паричното поощрение се дава на дете/ученик, класирани в общински състезания или фестивали до трето място за календарната година.
2.Всяка година се отпускат до 10 еднократни финансови поощрения.
3. Детето/ученикът трябва да е с постоянен или настоящ адрес в община Мездра, да е обхванато в системата на предучилищните и общообразователни учебни заведения.
(2) Процедура на изплащане на еднократното парично стимулиране:
1. Еднократното парично стимулиране е в размер до 1/6 от минималната работна заплата, определена за страната към датата на одобряване на спечелилия кандидат.
2. Еднократното парично стимулиране се изплаща чрез касата на община Мездра и се връчва на тържествата в чест на 24 май ежегодно.

Става: Отпада чл.10

Чл. 11,чл.12, чл.13, чл.14 стават съответно чл. 9, чл. 10, чл.11 и чл. 12
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ §1.Настоящата Наредба се приема на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА с Решение №529
 

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ:
инж.Генади Събков
Кмет на община Мездра

https://www.livechatalternative.com/