____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Мотиви относно изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

 

І. В Глава първа Общи положения

           1. Чл.2 се допълва:

           В текста на  т.3  „детски кухни”  на основание чл.6 ал.1 т.б от Закон за местните данъци и такси;

           Нова  т.9 /в сила от 01.08.2016 г./ на основание чл.6 ал.1, т.з от Закон за местните данъци и такси;

           Нов текст на ал.3  се издава на основание чл.6 ал.2 и ал.3 от ЗМДТ.

2.Глава І  Раздел І  Определяне размера на общинските такси и услуги

              В Чл.8 думата „граждани”-/ е по отношение за физически лица/ се заменя с думата „лица” – се отнася за физически и юридически лица.

     ІІ.Глава втора 

                1. Раздел І    Такса за битови отпадъци

                В чл.21, ал.6 „отдел „Местни приходи” се променя на „отдел”Местни данъци и такси”.

                  2.Раздел II Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна чл.25 се изменя на основание чл.72 и Чл.73 от ЗМДТ начина на таксуване -  от такса за място на такса за квадратен метър, поради констатирано заемане на допълнителни площи от терени – общинска собственост /найлонови заслони и покривни конструкции, ограждащи декоративни елементи и т.н./:

               3. Раздел VІ Такси гробни места

Чл.40 и чл.41 се изменят и допълват, на основание Чл.120 и 121 от ЗМДТ.

    4. Раздел VІІ  Други местни такси, определени със закон 

отпада ”поземлен и „

                5. Раздел VІІ  Други местни такси, определени със закон 

Чл.43 а – цените са съобразени с Ценоразпис от 01.01.2016 г. на МЗХБ Северозападно държавно предприятие ДСГ –Мездра.

 

 ІІІ.Глава трета   Цени на неуредени със закони услуги и права, оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица    

                    1.В Чл.59 ал.2 Определените цени в Приложение №1 са без ДДС.Община Мездра е регистрирана по ДДС с Акт за регистрация 060421500010134.

              ІV.В Приложение №1 към чл.59

                   1.В УСЛУГИ „Устройство на територията”  

Направление „Градоустройство” т.20 се променя поради техническа грешка.

 

                  2. В УСЛУГИ „Устройство на територията”  Направление „Техническо обслужване”

Точки  39,40  са фактичеко уточнение.

Точка 45 се изменят в съответствие с  тарифата за таксите, които се събират от Агенция пътна инфраструктура, съгласно Чл. 18, ал.5 от Наредба за общинските пътища.

                   3. В УСЛУГИ „Икономическо развитие, стопански и социални дейности  се изменят точки 4, 5 , 6 и точка 7

На основание чл.6 ал.2 и ал.3 от ЗМДТ таксите се заменят с цени.

                   4.В УСЛУГИ „Икономическо развитие, стопански и социални дейности  Раздел Такси за технически услуги извън горският фонд е съгласно  чл.131б от ППЗГ и в съответствие със Закона за опазване на селскостопанското имущество.

                    5.В Други администативни услуги  се добавят нови точки 6 , 7 и точка 8, и Услуги от ОбП „ Чистота” т.16 допълва на основание Чл.121 от ЗМДТ.

https://www.livechatalternative.com/