____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обявление

Община

Мездра, област Враца на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изработен проект за  Подробeн устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ №042584, местност „Траповете” в землището на  с. Типченица, община Мездра.

Проектите са на разположение в сградата на Община Мездра стая 106. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 30 -дневен срок от съобщението заинтересуваните лица, собственици на имоти №042579 и №042588 – на н-ци на Цано Дилов Петков, ПИ №042583 и №042585 на н-ци на Камен Иванов Коцовски, ПИ №042589 на н-ци на Йордан Тотков Кирков, ПИ №042587 на н-ци на Петко Иванов Петков, и ПИ №042582 на Веселин Димов Василев, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до общинска администрация – гр. Мездра.

https://www.livechatalternative.com/