Уведомление относно прекатегоризиране на туристически обекти

Община Мездра уведомява, че съгласно § 5, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за туризма (обн. ДВ бр.9 от 03.02.2015 г.), всички лица (физически и юридически), стопанисващи туристически обекти на територията на Община Мездра, имащи определена категория на обекта по стария Закон за туризма, са длъжни да подадат Заявление за категоризиране на туристическия обект /подновяване на категория/ в сградата на Община Мездра, Общински център за услуги и информация на гражданите – гише № 5.

 

Подаването на заявленията се извършва в срокове, както следва:

– за категоризираните туристически обекти през 2008 и 2009 г. – през 2016 г.;

– за категоризираните туристически обекти през 2010 г. – през 2017 г.;

– за категоризираните туристически обекти през 2011 г.  – през 2018 г.;

– за категоризираните туристически обекти през 2012 г. – през 2019 г.

 

Всички онези, които са пропуснали до сега да извършат необходимото по прекатегоризирането на туристическия си обект през 2014 и 2015 година (т.е. обектите са били категоризирани в периода 2004-2007 г.) незабавно трябва да го сторят, тъй като подлежат на санкция от контролните органи (Комисия за защита на потребителите, ОЕККТО).