____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Профил на купувача \ Обяви за обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП \ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на обекти, обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 – 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорти на жилищни и общински сгради в град Мездра, включени в Списъка с обекти по проект за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен номер BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” по приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. ”


Договор с изпълнител, 28.05.2016 г.


Протокол № 1 от дейността на комисията, 27.05.2016 г.


Отговор на въпрос, 20.05.2016 г.


ОБЯВА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ В АОП


http://download.mezdra.bg/uploads/2016/05/20052016154149.pdf