__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Профил на купувача \ Обяви за обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП \ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ Доставка на специализирани съдове за битови отпадъци по 2 обособени позиции ”


Договор за доставка на контейнери, 26.07.2016 г.

Договор за доставка на кофи, 26.07.2016 г.


Протокол 1 от работата на комисията, 24.06.2016 г.


Обява за удължаване на срока за получаване на оферти, 17.06.2016 г.


ОБЯВА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ В АОП