____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Мотиви относно предложение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Мездра

На основание чл. 7, чл. 19 от Закона за вероизповеданията, чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 24, и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1 и чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от ЗНА при спазване изискванията на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК и във връзка с внесено предложение на Тихомир Илчев с вх. №391/12.05.2016 г. Правим следния проект за предложение и допълнение на Наредба №1 със следните мотиви:
 
            С решение на Общински съвет е приета „Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Мездра”.
 
           При особен интерес от страна на гражданите на Община Мездра е нужно да се регулират отношенията в сферата на различните вероизповедания и осъществяване на по-сериозен контрол при техните агенции. С въвеждането на някои ограничения относано агитацията, ще се осигури възможност всеки гражданин на Мездра да изповядва своите религиозни възгледи без да пречи на останалите членове на обществото.
 
Целта на изменението и допълнението на Наредбата е да се въведе регламент при дейността на религиозните общности.
 
         За прилагане на измененията в Наредбата не е необходимо изразходване на финансови средства от страна на Община Мездра.
 
         Резултатите, които се очакват да се постигнат са ограничаване на агресивното навлизане на различни религиозни течения, които не са регистрирани по надлежния ред и ще се осъществи по-сериозен контрол в дейността на регистрираните религиозни общности и вероизповедания.          
 
         Предлаганото изменение на Наредба  №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Мездра”е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.
 
         В така приетата Наредба тези отношения не са регламентирани.
 
         Във връзка с посочените мотиви внасяме предложение за промяна.

Проект на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Мездра

https://www.livechatalternative.com/