____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Форум на тема „Едно слънце – за всички нас” по Проект BG06-202 „Заедно можем повече – за подобряване благосъстоянието на децата в риск на територията на община Мездра”

На 05.07.2016 г. в 10.00 часа в ЦДГ №1, гр. Мездра ще се проведе форум на тема „Едно слънце – за всички нас” по Проект BG06-202 „Заедно можем повече – за подобряване  благосъстоянието на децата в риск на територията на община Мездра”, Компонент 2 „Деца в риск” на Програма BG06 „Деца и младежи в риск” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо  пространство 2009-2014г. между Министерство на образованието  и науката и бенефициент Община Мездра.

       По време на  форума ще  бъде представена работа с деца в малки групи по центрове с участието на доброволци. Във форума ще вземат участие учители, образователни медиатори и възпитатели от ЦДГ №1. На форума ще присъстват ръководния екип на проекта община Мездра, директори, учители, родители.

 

Този документ е създаден в рамките на Проект BG06-202 „Заедно можем повече – за подобряване  благосъстоянието на децата в риск на територията на община Мездра”, Компонент 2 „Деца в риск” на Програма BG202 „Деца и младежи в риск” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо  пространство 2009-2014г. между Министерство на образованието  и науката и бенефициент Община Мездра. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Програмния оператор.

https://www.livechatalternative.com/