____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот, земеделска земя в землището на с.Горна Кремена

О  Б  Я  В  А 

 

Община Мездра обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот, земеделска земя в землището на с.Горна Кремена, общ.Мездра поземлен имот № 000375,  с НТП – изоставени трайни насаждения,  от 6,241 дка, актуван с АЧОС № 3244 от 07.07.2016г.

Срокът за отдаване под наем на имота е 10 (десет) стопански години. Имотът ще се използва за  засаждане на трайни насаждения.

Търгът ще се проведе на 26.07.2016г. от 10.15 часа в Община Мездра, стая № 205 на ІІ етаж. Втора дата – 02.08.2016  година в същия час и място.

Изискващите се документи за участие в търга се внасят до деня, предхождащ провеждането на търга до 15.00 часа.

Тръжната документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 109 на І етаж в Общинска администрация Мездра или на телефон 0910 – 9-21-16 (вътр.156).

 

 

КМЕТ:

(инж. Г.Събков)

 

https://www.livechatalternative.com/