____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

М О Т И В И

към проекта за допълнение и изменение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Мездра.

 

           

            На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с публикувания Закон за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси (ДВ 43/07.07.2016 г.), предлагаме следните допълнения и изменения в Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Мездра.
С измененията и допълненията в Закона за публичните финанси, са дефинирани условия, наличието, на които показва до каква степен общините са с финансови затруднения. Когато се установи, че са налице три или повече от условията е предвидено кмета на общината да уведоми общинския съвет че общината се намира във финансово затруднение и да предложи на общинския съвет откриване на процедура за финансово оздравяване.
Променени са сроковете за публичното обсъждане на проекта за бюджет за следващата бюджетна година и приемането на отчета за изпълнението на бюджета за предходната бюджетна година.
Променя се максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината и максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат  да бъдат поети през годината.

            Целта на допълненията на Наредбата е да се въведат правила за откриване на процедура по финансово оздравяване.
За прилагане на измененията в Наредбата не са необходими финансови средства на община Мездра..
Резултатите от промените са:

  • постигане на по-добро управление на публичните ресурси на  местно ниво;
  • постигане на по- голяма прозрачност в дейността на общината.

Докладна за за допълнение и изменение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Мездра.

https://www.livechatalternative.com/