____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП \ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност, по три обособени позиции ”


Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП, 15.08.2017 г.


Решение за прекратяване, 14.08.2017 г.


Договор с изпълнител по обособена позиция 2, 28.04.2017 г.

Приложение № 1, 28.04.2017 г.

Приложение № 2, 28.04.2017 г.

Приложение № 3, 28.04.2017 г.

Приложение № 4, 28.04.2017 г.


Договор с изпълнител по обособена позиция 1, 28.04.2017 г.

Приложение № 1, 28.04.2017 г.

Приложение № 2, 28.04.2017 г.

Приложение № 3, 28.04.2017 г.

Приложение № 4, 28.04.2017 г.


Писмо относно изпращане на Решение № 145 от 02.03.2017 г., 09.03.2017 г.


Решение за избор на изпълнител, 02.03.2017 г.

Писмо за изпращане на Решение за избор на изпълнител, 02.03.2017 г.

Доклад от работата на комисията, 02.03.2017 г.


Обява за отваряне на ценови предложения, 06.02.2017 г.


Протокол № 1, 28.10.2016 г.

Протокол № 2, 02.03.2017 г.

Протокол № 3, 02.03.2017 г.


Отговор на въпрос, 08.08.2016 г.

Отговор на въпрос, 01.08.2016 г.


Обявление

Решение

Документация

Техническата спецификация за позиция №1

Техническата спецификация за позиция №2

Техническата спецификация за позиция №3