____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП \ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ Инженеринг(проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност, на територията на община Мездра по три обособени позиции – блок Леденик 1, блок Леденик 2 и блок Леденик 4 ”


Договор за изпълнение по обособена позиция № 1, 26.04.2017 г.

Приложение № 1, 26.04.2017 г.

Приложение № 2, 26.04.2017 г.

Приложение № 3, 26.04.2017 г.

Приложение № 4, 26.04.2017 г.


Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП, 13.04.2017 г.


Писмо относно изпращане на Решение № 257 от 10.04.2017 г., 10.04.2017 г.

Решение № 257, 10.04.2017 г.


Писмо относно изпращане на Решение № 144 от 02.03.2017 г., 09.03.2017 г.


Решение за избор на изпълнител, 02.03.2017 г.

Писмо за изпращане на Решение за избор на изпълнител, 02.03.2017 г.

Доклад от работата на комисията, 02.03.2017 г.


Обява за отваряне на ценови предложения, 06.02.2017 г.


Протокол № 1, 03.11.2016 г.

Протокол № 2, 02.03.2017 г.

Протокол № 3, 02.03.2017 г.


Отговор на въпрос, 08.08.2016 г.

Отговор на въпрос, 27.07.2016 г.


Обявление

Решение

Документация

Техническата спецификация за позиция №1

Техническата спецификация за позиция №2 вход А

Техническата спецификация за позиция №2 вход Б

Енергийни обследвания и доклади, технически обследвания и паспорт към техническата спецификация на позиция №2

Техническата спецификация за позиция №3 вход А

Техническата спецификация за позиция №3 вход Б

Енергийни обследвания и доклади, технически обследвания и паспорт към техническата спецификация на позиция №3