____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Oбявява провеждането на търг с явно наддаване за наем на общински имот

Община Мездра обявява провеждането на търг с явно наддаване за  наем на общински имот – терен за павилион – за битови услуги/търговия по индивидуален проект с площ от 8,40 кв.м., находящ се на ул. «Христо Ботев»,  източна алея срещу кв.63 по ПУП – ЗРП на гр.Мездра, одобрен със Заповед № 111 от 20.02.1989г. по схема за поставяне на преместваеми обекти, одобрена от гл. архитект на Община Мездра за територията на Община Мездра. Срокът за наемане на терена е 3(три) години. 
Търгът ще се проведе на 04.10.2016г. от 10.45 часа в Община Мездра, стая № 205 на ІІ етаж. Втора дата – 11.10.2016г. в същия час и място.
Изискващите се документи за участие в търга се внасят до деня, предхождащ провеждането на търга до 15:00 часа.
Тръжната документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 109 на І етаж в Общинска администрация Мездра или на телефон 0910 – 9-21-16 (вътр.156).
https://www.livechatalternative.com/